Visie

 

 1. Sedert vele jaren wordt in Avondzon aan “kwaliteit” gedaan, maar eerder op een
  niet gestructureerde manier. Gezien de interne wens en naar aanleiding van het decreet werd besloten om een kwaliteitscoördinator aan te duiden, met de bedoeling de kwaliteitsaanpak en de kwaliteitsverbeteringen vakkundiger uit te voeren en een meer doeltreffend kwaliteitssysteem uit te bouwen, waarbij ieder personeelslid betrokken wordt.
 1. De doelstelling van Avondzon bestaat er in, haar goede reputatie op het gebied van ouderenzorg te behouden. Daarom zullen er onverminderd inspanningen gepland en geleverd worden om de goede kwaliteit van de hulp- en dienst-verlening te borgen en daar waar het kan en waar het wenselijk is nog te verbeteren.
 1. Daarom zal er gestreefd worden naar een zo groot mogelijke bewonerstevredenheid, tevredenheid van de dichte familieleden (kinderen) van de bewoners en personeelstevredenheid.
  Om dit te verwezenlijken dienen we een gestructureerde kwaliteitsborging op alle niveaus te bezitten.
  Door het opmaken van een kwaliteitshandboek, het uitschrijven van nieuwe, het herschrijven en herschikken van bestaande procedures en verpleegplannen binnen de komende jaren, willen wij via evaluaties gaan naar een werkmethode die gesteund wordt door een continue kwaliteitsbewaking. (zelfcontrolerend)
 1. Dit betekent niet alleen dat er een continue bewaking van de levering van de hulp- en dienstverlening -vrij van tekortkomingen- moet gebeuren, maar daarenboven moet vooral aandacht geschonken worden aan de specifieke behoeften van de individuele oudere persoon en tenslotte moet vooral gelet worden op de kwalitatieve samenwerking tussen enerzijds de interne diensten en anderzijds de externe diensten van de ouderenzorg.
 1. Wij trachten ieder personeelslid te overtuigen van het feit dat we door middel van een voortdurende systematische kwaliteitsaanpak :
 • Aan de eisen van de bewoners, de familieleden en de doorwijzers beter zullen kunnen voldoen
 • Het beleid, de organisatie en de interne werking van het rust- en verzorgingstehuis doeltreffender zullen kunnen maken
 • Het kwaliteitsbewustzijn van elke medewerker zullen kunnen versterken
 • De motivatie onder het personeel gunstig zullen kunnen beïnvloeden door medezeggenschap in kwaliteitsborging
 • Een kwaliteitsteam zullen kunnen samenstellen, dat samen met alle personeelsleden tracht aan continue kwaliteitsverbetering te doen