Image

woonzorgcentrum

Welkom op de website van Avondzon. We trachten een beter beeld te schetsen over de manier van werken en leven in Avondzon, en welke dienstverlening we aanbieden. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer ons!

Image

Avondzon is een woonzorgcentrum. Zorg dragen voor senioren in de avond van het leven is onze voornaamste kerntaak. Iedere aangepaste zorg is voor ons een uitdaging die we graag aangaan. We hopen de maatschappij een helpende hand te geven op een terrein dat ons eigen is.

Lees meer

Onze diensten

Image

Woonzorgcentrum

ROB erkend onder nr. PE 78

RVT erkend onder nr. VZB 352.

Avondzon Erpe is een woonzorgcentrum. Avondzon is een vereniging zonder winstoogmerk, die erkend werd door Zorg en Gezondheid Vlaanderen. Als woonzorgcentrum biedt Avondzon permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer (zelfstandig) thuis kunnen wonen. Wij voorzien zorg op maat, die aanzien wordt als een totaalzorg: huishoudelijke hulp, hulp bij dagdagelijkse taken, (lichaams)verzorging en verpleging, animatie, … met de nodige aandacht voor het algemeen welzijn van de bewoners.

Lees meer
Image

Dagopvang

Dagverzorgingscentrum nr. PE 2660.

Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging voor personen overdag. Een 65+’er kan een of meerdere dagen of uren per week naar een dagverzorgingscentrum gaan. Avondzon kan hierbij een zinvolle dagbesteding aanbieden, en voorziet tevens in hulp bij dagdagelijkse taken, verzorging,  activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Avondzon biedt ook een  warme maaltijd aan en er is mogelijkheid tot vervoer met een eigen busdienst.

Lees meer
Image

Assistentiewoning

Service Flats erkend onder nr. PE 22142125

In een groep van assistentiewoningen heeft elke oudere (65+) individueel of als koppel de mogelijkheid om een individuele flat te huren, met de nodige assistentie. Een flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast aan de noden van de bevolkingsgroep en daarom soms veiliger dan een thuissituatie. Tevens is er een beloproepsysteem om hulp in te roepen, 24u/24 … Er zijn ook optionele diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging, en gemeenschappelijke ruimtes.

lees meer
Image

Crisisopvang

Aan zorgbehoevende bejaarde personen die door een plotse of onverwachte situatie niet langer thuis kunnen blijven wonen, bieden wij de mogelijkheid om tijdelijk opgevangen te worden op onze crisiskamer. Deze kamer is voorzien van alle comfort. De verblijver dient enkel zijn persoonlijke kledij en toiletartikelen mee te brengen.

Image

Kortverblijf

Kortverblijf erkend onder nr. KPE 78.

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode (60 dagen, maximum 90 dagen) en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. Dit zorgt voor een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg.

Ons centrum voor kortverblijf is uiteraard verbonden aan het woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

Image

Thuiszorg

Bewoners van een assistentiewoning of zorgflat kunnen beroep doen op thuiszorg naar eigen keuze. Indien gewenst kan Avondzon daarbij ondersteuning bieden. Er is tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de eigen thuiszorgdienst van Avondzon (Mederi), Avondzon regelt dan alle praktische zaken voor u, op maat van elke bewoner.

Image

“Je houdt  niet op met lachen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je ophoudt met lachen”

Pritchard

“Mensen hebben slechts 2 wensen, oud worden en jong blijven”

“Knappe jonge mensen zijn een speling van de natuur. Knappe oude mensen zijn echte kunstwerken”

M.G.

Missie en visie

Missie

Woonzorgcentrum Avondzon VZW streeft ernaar alle nodige zorgen te verlenen aan de bewoners (ouderen 60+) in de meest ruime zin, zonder enig voorbehoud of onderscheid, om hen een optimale toestand van geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn te waarborgen tegen een betaalbare prijs.

Dit willen we bereiken door middel van een goede sociale ingesteldheid van onze medewerkers, die wordt geleid vanuit een christelijke geloofsovertuiging, met respect voor ieders overtuiging en vrijheid.

Dit heeft als doel een gevoel van algemene tevredenheid te creëren bij de bewoners en hun familie, maar ook aan de Raad van Bestuur, de directie en alle medewerkers en vrijwilligers.

Missie bewoners met dementie

Avondzon streeft ernaar een ’thuis’vervangende en aangename woonomgeving te bieden in een huiselijke sfeer. Personen met dementie hebben aangepaste noden waarop wij onze zorgen afstemmen. Een aanpak op maat is hier noodzakelijk om in goede kwalitatieve zorg te kunnen voorzien.

Kwalitatieve zorg is zorg die zolang mogelijk de individuele autonomie vrijwaart  rekening houdend met het best mogelijk haalbare. Het eerbiedigen van het zelfbeschikkingsrecht en het stimuleren van onafhankelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Ook bij toenemende zorgbehoevendheid is dit het geval, waarbij de aandacht voor comfortzorg een belangrijke plaats zal innemen.

‘Een veilige thuis’: via belevingsgerichte benadering trachten we de woon- en levenskwaliteit van de bewoners met dementie te optimaliseren om eenzaamheid of isolement te voorkomen. Respectvol omgaan met bewoners met dementie vormt de basis van onze zorg.

We streven hierbij naar een optimale graad van tevredenheid voor onze bewoners met dementie, onder meer door aangepaste activiteiten en het verblijf in een speciale leefgroep.

De bewoner als mens die zich continu in een proces van groei, crisis, evenwicht en onevenwicht bevindt, is ons uitgangspunt. Als basis stellen wij dat ouder worden veranderingen inhoudt en er dus steeds opnieuw een evenwicht gezocht moet worden tussen de bewoner en zijn omgeving.

Door het samenbrengen en uitbouwen van expertise en ervaring, en door af te stemmen op de individuele mogelijkheden en beperkingen, trachten wij een professionele en warme zorgverlening aan te bieden. Dit behoudt of verbetert de levenskwaliteit van bewoners met dementie en creëert een gevoel van algemene tevredenheid bij deze bewoners.

Image
Image

Visie kwaliteit

Sedert vele jaren wordt in Avondzon een kwaliteitsbeleid gevoerd. In de beginjaren gebeurde dit eerder op een  weinig gestructureerde manier. Gezien de interne vraag om een duidelijk kader en specifieke normen en naar aanleiding van het kwaliteitsdecreet werd in 1999 een kwaliteitscoördinator aangesteld. De opdracht van de kwaliteitscoördinator bestond erin om het kwaliteitsgebeuren te professionaliseren, een proces van continue kwaliteitsverbetering te creëren en een doeltreffender kwaliteitssysteem uit te bouwen op maat van Avondzon, waarbij ieder personeelslid betrokken wordt.

Zo werd in 2000 een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld, waarbij aan de hand van een checklist met duidelijke toetsstenen, kwaliteit dagelijks opgevolgd kan worden. Via een gedetailleerd 100 punten meetsysteem dat alle grote en kleine aspecten van de zorg in ruime zin in kaart brengt,  meten en evalueren de medewerkers op de werkvloer op een continue basis. Zo resulteert het 100 puntensysteem op een constante manier in kwalitatieve totaalzorg, en wordt ook de ‘detailzorg’ kwalitatief.

Avondzon heeft als doel haar goede reputatie op het gebied van kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg te bestendigen. Daarom worden op een continue manier inspanningen geleverd en verbeteringen doorgevoerd om de goede kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te waarborgen, te optimaliseren of aan te passen aan de veranderende sociale en maatschappelijke noden en verwachtingen.

Dit betekent dat er bijzondere aandacht geschonken moet worden aan de specifieke behoeftes en noden van de individuele bewoner en de kwalitatieve samenwerking tussen enerzijds de interne diensten en anderzijds de externe diensten van de ouderenzorg (huisartsen, thuiszorg, overheid,…).

Avondzon tracht ieder personeelslid te overtuigen van de noodzaak en het belang van een voortdurende systematische kwaliteitsaanpak. Op regelmatige basis wordt een tevredenheidsmeting georganiseerd onder de personeelsleden en de bewoners.

Contacteer ons!

Kwaliteit – personeel

Goede en kwalitatieve zorg vindt zijn basis op de werkvloer. Avondzon doet de nodige inspanningen om de medewerkers de mogelijkheid te geven hun kennis bij te schaven en te verruimen. Daartoe voorzien we in interne en externe opleidingen, op continue basis. Via ESF kregen we subsidies om een project rond duurzaam loopbaanbeleid op te zetten. Dit houdt in dat er extra wordt ingezet op onthaal van nieuwe medewerkers, werving en selectie en meter-peterschap.

Image

Veel gestelde vragen

Moet ik mijn domicilieadres veranderen bij een verblijf in WZC Avondzon?

Die keuze is geheel aan u als bewoner. Indien u dit wenst kan u definitief worden ingeschreven worden als bewoner van de gemeente Erpe Mere. Indien u liever uw domicilie blijft behouden op uw thuisadres, is dat eveneens mogelijk.

Wachtlijst?

Wij kunnen geen termijn inschatten wat betreft de wachtlijst. Wij werken met een actieve wachtlijst, wij vragen om u enkel in te schrijven op de wachtlijst indien een opname wenselijk is binnen de 3 à 6 maanden. In crisissituaties kunnen wij u evenwel tijdelijk de nodige hulp bieden, tot er een definitieve oplossing wordt gevonden.

Is er terugbetaling van het ziekenfonds?

Er is voor de opname in het rusthuis geen terugbetaling voor wat betreft de dagprijs. Wel is er een tussenkomst voor doktersprestaties en medicatie.

Lees meer