Avondzon streeft ernaar alle nodige zorgen te verlenen aan alle bewoners. Dit doen we met een multidisciplinair team, en met ervaren en deskundige medewerkers. We doen daarvoor beroep op een coördinerend raadgevend arts die nauw betrokken is met en ondersteuning biedt omtrent de zorgverlening van elke bewoner. Er zijn speciale zorgteams aanwezig (palliatief team, team valpreventie, team dementie,…) die specifieke kennis en ervaring hebben om de beste zorgen te verlenen aan bewoners met deze problematiek. Ook onze vrijwilligers helpen een handje waar nodig.

Lichamelijk welzijn.
De bewoner en zijn welzijn staan centraal. Dat vraagt een multidisciplinaire aanpak in verzorging die aangepast is aan de noden van de bewoner. Dat komt tot stand door de interactie tussen de CRA, artsen, het verpleegkundig, het paramedisch, technisch, pastoraal, animatie en logistiek personeel met hun specifieke deskundigheden. De professionele deskundigheid en de menselijke vaardigheden wordt gehandhaafd door een permanente vorming en een beleid dat investeert in zijn medewerkers.

Geestelijk welzijn.
Elke bewoner moet zich aanvaard en gesteund weten door ons. De bewoner kan volledig zichzelf zijn en kan in volle vrijheid zijn overtuiging beleven of uiten. Respect en vriendelijkheid zijn onze hulpmiddelen om dit doel te ondersteunen.

Sociaal welzijn.
De bewoner dient de mogelijkheid te krijgen, zelfs aangemoedigd te worden om contacten te leggen en te onderhouden met de medebewoners, de medewerkers en bezoekers. Zo bekomt men een volledige integratie in de leefgemeenschap en wordt Avondzon een warme thuis voor iedereen. Avondzon stimuleert de deelname aan de verschillende sociale activiteiten. Voor elk wat wils, naar keuze en interesse van iedere bewoner. Elke bewoner wordt uiteraard gerespecteerd in zijn vrijheid en ingesteldheid.

Image

Maak kennis met ons team

Image

Directie

Algemeen directeur: Katrien Thysebaerdt

Verantwoordelijke bewonerszorg: Lieve Goublomme

Verantwoordelijke opname en sociale dienst: Anne De Bou

Image

Administratieve medewerkers

Onthaalmedewerkers

Debora Winne: dw@avondzon.be

Carine Lauwereys: cl@avondzon.be

Facturatie, boekhouding en administratie

Anja Vanherenthals: avh@avondzon.be

HR-verantwoordelijke

Sara Van den Steen: svds@avondzon.be

Image

Verpleegkundig team

Dienstverantwoordelijken en adjuncten

Dienst 400 + 00 + 0: Marcia Van Tittelboom en Dries Hertssens

Dienst 500 + 1: Kristine Debosschere en Veerle De Schryver

Dienst 2 : Christine Lauwereys en Nancy Cobbaut

Image

Coördinerend raadgevend arts

Dokter Katrien Schelfaut

Image

Referentiepersoon Dementie:

Christine Lauwereys: hoofd2@avondzon.be

ZORGTEAMS

Avondzon beschikt over een aantal speciale zorgteams die bestaan uit medewerkers met een specifieke beroepsbekwaamheid of deskundigheid

Palliatief team

Het palliatief team geeft advies met de bedoeling optimale zorg te realiseren voor de ernstig zieke bewoner  bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is.

Enkele voorbeelden van mogelijke palliatieve behandelingen of ondersteuning:

  • Symptoomcontrole en pijnbestrijding
  • Psychosociale ondersteuning van de bewoner, familie en mantelzorger
  • Begeleiding bij ethische beslissingen zoals het instellen van therapieafspraken, euthanasie, …
  • Ondersteuning in de communicatie met bewoner en familie, verzorgend team
  • Spirituele problemen, zoals vragen bij familie en patiënt over hoe deze moeilijke periode als zinvol kunnen ervaren

Het palliatief team neemt de zorg niet over, maar ondersteunt het behandelend team in het uitvoeren van de comfortzorg. Zo kan een bewoner in zijn vertrouwde omgeving blijven indien deze wens bestaat.

Team valpreventie

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bij het ouder worden valt zelfs 2 op de 3 bewoners minstens 1 keer per jaar. Zo een valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die soms te vermijden zijn. Een val kan immers leiden tot breuken, verstuikingen en snijwonden. Ook andere gevolgen zoals valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid hebben een grote invloed op het welbevinden en de zelfstandigheid van de bewoner.

De kans op vallen kan makkelijk verkleind worden door actief te zijn en de veiligheid te verhogen. Binnen deze context wordt door ons valpreventieteam actief ingezet op preventie en maatregelen om de valkans tot een minimum te herleiden.

Team dementie

Avondzon tracht om zijn medewerkers te motiveren tot kwaliteitsvolle zorgverleners door hun betrokkenheid te vergroten, aanwezige competenties te benutten en verder te ontwikkelen. Zo kan men een groeiproces doormaken tot gevoelsmatige zorgverlener die empathische vaardigheden hanteert in een oprechte ontmoeting met de bewoner met dementie.

Samen met de zorg voor onze bewoners besteden wij in het bijzonder aandacht aan begeleiding en ondersteuning van familie en directe omgeving met raad en tips in het omgaan met familieleden met dementie. Het ‘nabij zijn’ vormt een belangrijk onderdeel van onze begeleiding. Vroegdetectie aan de hand van van observatielijsten, maakt het ons mogelijk tijdig over te gaan tot adequate begeleiding.

Christine Lauwereys is referentiepersoon dementie. Zij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen, problemen of twijfels die rijzen rond dementie. Als referentiepersoon dementie is zij een professionele hulpverlener in de zorgsector die zich engageert om in Avondzon de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Referentiepersonen nemen vakinhoudelijk mentorschap rond dementie op zich, enerzijds ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s, anderzijds adviserend tegenover Avondzon rond het ontwikkelen van goede dementiezorg.

Image

VRIJWILLIGERS

Avondzon is een vereniging zonder winstoogmerk. Om de kosten van vervoer, cafetaria , hobby,…. te drukken verwelkomen wij graag sociaal geëngageerde vrijwilligers. We betalen een vrijwilligersvergoeding uit, in functie van de gemaakte kosten. Dankzij deze vrijwilligers kunnen onze bewoners een uitstap kunnen maken, of ontspannende activiteiten bijwonen.

Voor alles wat gebeurt tijdens de activiteit van de vrijwilliger draagt Avondzon de verantwoordelijkheid, en wij zijn dan ook verzekerd volgens de wettelijke normen.

SOCIAAL RESTAURANT

Avondzon engageert zich om de bewoners van onze assistentiewoningen en mensen uit de buurt een gezonde warme maaltijd aan te bieden aan democratische prijzen. 2x per week wordt een busdienst voorzien in samenspraak met de gemeente Erpe-Mere, die mensen naar ons woonzorgcentrum brengt. Ook de animatie activiteiten kunnen worden bijgewoond door de gebruikers van het sociaal restaurant.

Voor alles wat gebeurt tijdens de activiteit van de vrijwilliger draagt Avondzon de verantwoordelijkheid, en wij zijn dan ook verzekerd volgens de wettelijke normen.

PASTORAAL TEAM

Voor het pastoraal team doen wij beroep op een aantal personeelsleden vrijwilligers om de eucharistievieringen en themaweken mee op te luisteren.

BUSDIENST

Avondzon beschikt over een busdienst om de mensen die naar het dagverzorgingscentrum komen op te halen en thuis te brengen, waarbij de vrijwilligers een belangrijke taak vervullen. Ook begeleiden zij onze bewoners bij een consultatie, ziekenhuisbezoek of tandartsbezoek.

CAFETARIA

In onze cafetaria wordt dagelijks een vrijwilliger ingeschakeld om onze bewoners en hun bezoekers te kunnen voorzien van een drankje in een gezellige sfeer.

BIBLIOTHEEK – HOBBYCLUB

Avondzon beschikt over een bibliotheek, en elke dinsdag komt een vrijwilliger langs op de kamers van de bewoners met aangepaste boeken naar eigen wens. Tevens gaat wekelijks een hobbyclub door, onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers.

Wie interesse heeft in vrijwilligerswerk, wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen met een hart voor ouderen!

Historiek

x

Stichting

Avondzon werd gesticht door de congregatie “Gesticht der Zusters van maria en Jozef”. De hoofdzetel van deze congregatie was vroeger in Geraardsbergen, maar is sinds 1996 overgebracht naar Erpe.

1877

Kroniekboek

Uit het kroniekboek van de congregatie halen we volgende informatie in verband met de start te Erpe: “De Eerwaarde heer Felix Van De Putte, pastoor te Erpe, is komen zusters vragen om op zijne parochie eene bewaarschool in te richten en, later, oudleerlingen van beide geslachten op te passen.

30 october 1877

Aankoop huis

met de hulp van dien E.H. Pastoor hebben wij een huis in deze gemeente aangekocht, en den 30 october 1877 zijn vier van onze zusters er naartoe gezonden. Het huis dat werd aangekocht was van de hofstede van de familie Van der Schueren-Schockaert, gelegen aan de Oudenaardsesteenweg te Erpe, thans de Dorpstraat.

1880

Erpe

Omwille van financiële moeilijkheden werd in 1880 het hospice gesloten en het was pas in 1927 dat men terug een heropening van de bejaardenzorg in de analen van de kloostergemeenschap terugvindt. Door nieuwe nood en een nieuwe aanpak van zorg voor bejaarden diende de congregatie zich te herbronnen.

18 november 1978

Nieuw rusthuis

In 1974 werd de beslissing genomen een nieuw rusthuis te bouwen van 70 bedden, ter vervanging van Het St Elisabethrusthuis van Erpe en het rusthuis Maria en Jozef van Oetingen (Brabant). Zodoende werd op 18 november 1978 het nieuwe rusthuis Avondzon geopend.

1985

uitbreiding

Er waren zoveel aanvragen tot opname dat de capaciteit van 70 bedden te klein was. In 1985 werd een bijkomende vleugel geopend van 33 bijkomende bedden.

1992

Verdere uitbreiding

In 1992 werden terug kamers bijgebouwd, en in 1996 kwam er een erkenning tot 147 bedden. Door verder uitbreiding bezig het rusthuis momenteel 160 bedden waar bejaarden kunnen verblijven, hetzij voor lange tijd, hetzij voor korte tijd.

1999

Veranderende behoefte in de maatschappij

Omwille van een veranderende behoefte in de maatschappij, en omwille van de vergrijzing bouwde Avonzon in 1999 20 serviceflats, een centrum voor kortverblijf, een dagopvangcentrum en een mogelijkheid tot nachtopvang.

2001

Centrum voor kortverblijf

2012

Assistentiewoningen - zorgflats

2017

nieuwbouw en renovatie 73 kamers

gezien de verouderde infrastructuur en de steeds veranderende kwaliteitseisen -en normen, werd gestart met een volledige renovatie van de gebouwen. Momenteel zijn reeds 73 kamers volledig vernieuwd.

2020

Bouw 18 extra zorgflats

In 2020 starten we met de bouw van nog eens 18 extra zorgflats.

2021

Start fase 3 renovatie

In 2021 zal gestart worden met de laatste fase van renovatie van oude kamers, waardoor nog eens 23 kamers volledig in een nieuw jasje worden gestoken.